చరిత్ర పుటల్లో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడ్డ *కథానాయకుడు – మహనాయకుడు*

చరిత్ర పుటల్లో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడ్డ *కథానాయకుడు – మహనాయకుడు* నాకప్పుడు పదేళ్లు. శ్రీ ఎన్ టీ రామారావు గారు స్వర్గస్థులయ్యారని న్యూస్. ఈనాడు పేపర్ ఫస్ట్ పేజీలో

Read more